A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a GDPR rendeletben) foglalt kötelezettségek végrehajtásával összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket:
A fizetési kötelezettség az eljárást kezdeményező felet terheli, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél köteles a díjat megfizetni; több ügyfél esetén egyetemleges a fizetési kötelezettség.
A közjegyzői eljárással összefüggő adatkezelés minden esetben uniós jogforrás, törvény, kormányrendelet vagy más jogszabály rendelkezésén alapul. A közjegyző, mint adatkezelő a személyes adatokat jogszabályban rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását eredményezheti. A közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről szóló tájékoztatót megtekintheti az alábbi linken: [ MOKK – Kérelmek, űrlapok ]
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben a közjegyzői iroda, vagy bármely irodai munkavállalónk elektronikus címére személyes adatokat is tartalmazó okirat-tervezetek, másolatok, képek vagy egyéb iratok érkeznek, azokat a közjegyző – ellenkező írásbeli nyilatkozat hiányában – a közjegyzői közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, illetve jogi kötelezettség teljesítése érdekében megküldött adatként, illetve az eljárásaival kapcsolatos iratok és kérelmek mellékleteként kezeli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a következő helyek tartalmazzák:

Tájékoztató a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárásokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről

Tájékoztató a hagyatéki eljárással összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről

Tájékoztató a fizetési meghagyásos eljárással összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről